Európai Szociális Alap pályázata
Európai Szociális Alap pályázata - alsó banner

Adatvédelmi nyilatkozat

A Változó Világért Alapítvány adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezető

Ezen adatkezelési szabályzat a Változó Világért Alapítvány (székhelye: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 12/a; bejegyezve a Szombathelyi Törvényszék által; nyilvántartási száma: Pk.60.105/1999, cégjegyzékszáma: 18-01-0000019; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett www.valtozovilagert.hu internetes oldalon (a Honlapon) keresztül nyújtott szolgáltatásainak (továbbiakban: Szolgáltatás) keretében az Adatkezelőhöz kerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A szabályzat célja hogy ügyfeleinket és partnereinket együttműködésünk során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatainak felhasználásával, őrzésével kapcsolatos szabályokról, elveinkről tájékoztassuk az irányadó jogszabályoknak megfelelően. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja, mivel a Szolgáltatás igénybevétele során esetenként a Felhasználó adatot is szolgáltat.

 Az Adatkezelő alapvető érdeke a szolgáltatásnyújtás minőségének folyamatos emelése, az Ügyfelekkel való korrekt kapcsolattartás és az Adatkezelő jó hírnevének megtartása, növelése. E célkitűzések megvalósításának elengedhetetlen feltétele a biztonság és a személyes adatok védelmének biztosítása, különösen az információs technológiák használata esetén.

A Felhasználó a Honlap látogatásakor – egyéni döntés alapján – megadott hozzájárulásával, illetve a Szolgáltatás igénybevételével, használatának kezdeményezésével elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy adatot szolgáltasson a Szolgáltató számára. Tudomásul veszi továbbá, hogy bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása szükséges az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez. A Honlap egyes elemei, funkciói és a Szolgáltatások egy része adatok megadásával, illetve csak regisztráció, vagy belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem fér hozzá a Honlap, bizonyos részeihez és a Szolgáltatások egyes elemeihez.

Adatkezelő szolgáltató tevékenységét egyes projektjei keretében az adott pályázati feltételeknek megfelelően más szervezetekkel együttműködésben végzi. Ezen szolgáltatások esetében az általános adatvédelmi nyilatkozat mellett az együttműködésre vonatkozó pályázati szabályok betartása érdekében további adatkezelési szabályok is vonatkoznak:

A jelen Adatvédelmi tájékoztató a Honlap felületén mindenkor elérhető.

2. Fogalmak meghatározása

A jelen tájékoztatóban használt lényeges fogalmak jelentése a következő:

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre) vonatkozó bármilyen információ; az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosítószámra vagy a személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi önazonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes adatok;

Az Érintett: az a személy, akire a Személyes adat vonatkozik.

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki a Honlapon nyújtott Szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve igénybe kívánja venni, ideértve a Munkaadókat és az Álláskeresőket is;

Céges Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a Cégek számára biztosított Szolgáltatások és információk miatt keresi fel a Honlapot és a Cége nevében regisztrál;

Álláskereső: az a természetes személy, aki a Honlapon nyújtott Szolgáltatásokat mindenekelőtt a Munkaadók által kínált, megfelelő álláslehetőség megtalálása érdekében veszi igénybe;

Szolgáltatások: azok a szolgáltatások, amelyeket az Adatkezelő a Honlapon keresztül nyújt a Munkaadók és az Álláskeresők számára. Az Álláskeresőknek nyújtott Szolgáltatások közé a Személyes adatok kezelését illetően a következők tartoznak: a közzétett állásajánlatra vagy alkalmi munka-ajánlatra válaszolás lehetősége a Honlapon adatbázisban, megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben, állásajánlat ajánlása ismerősnek, kommunikáció a munkakeresési fórumon, referenciák lekérdezése a Honlapon keresztül. A Munkaadóknak nyújtott Szolgáltatások közé a Személyes adatok kezelését illetően a következők tartoznak: állásajánlat közzététele, hozzáférés az Önéletrajz-adatbázishoz. Személyes adatok kezelése (adatkezelés): a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Személyes adatok továbbítása: a Személyes adatok olyan harmadik félnek történő átadása, aki/amely azokat tovább kezeli;

Személyes adatok hozzáférhetővé tétele: a Személyes adatok közlése vagy hozzáférhetővé tétele olyan személy számára, aki/amely azokat a továbbiakban már nem kezeli;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Az Érintett Hozzájárulása: olyan önkéntes, kifejezett és érthető akaratnyilvánítás, amellyel az Érintett a közölt információk alapján hozzájárul Személyes adatai kezeléséhez. A Hozzájárulást elsősorban hang-, vizuális vagy videofelvétel vagy a Személyes adatokat az információs rendszer rendelkezésére bocsátó személy nyilatkozata, esetleg más hiteles eljárás igazolja. Az írásbeli Hozzájárulás az azt megerősítő bizonylattal igazolható. A Hozzájárulás igazolása elsősorban a Hozzájárulást adó személyre és annak címzettjére, az adatkezelés céljára, a Hozzájárulással érintett Személyes adatokra, illetve azok körére, valamint a Hozzájárulás időbeli érvényességére vonatkozó adatokat tartalmazza;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Személyes adat anonimizálása: olyan művelet, amellyel a Személyes adat módosításának eredményeképpen az adott Személyes adat már nem rendelhető hozzá az Érintetthez;

Felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

3. Alkalmazott jogszabályok:
A Szolgáltató adatkezelése során az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jár el:

 • GDPR
 • Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („Adatvédelmi Irányelv”)
 • Infotv.
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv. tv.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt. ”)
 • 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól („Smtv.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról („Pp.”)

 

4. Az Adatkezelés jogalapja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó, mint érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása) és b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges) alapján. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, programra jelentkezésük esetén az adataik rögzítése, vagy regisztrációjuk önkéntes és önkéntesen veszik igénybe a Szolgáltatásokat. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának hiányában csak akkor kezel személyes adatot, ha erre törvény kifejezetten felhatalmazza.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható a Felhasználó által, de ez a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ezen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap használatakor a Szolgáltató személyes adatait e tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A Felhasználó jelentkezése elküldésével, vagy regisztrációjával ezen hozzájárulását külön is kifejezetten megerősíti.

A hozzájárulás megadásával a Felhasználó az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el és kifejezetten elfogadja azok tartalmát.

Az adatkezelés időtartama tekintetében egyebekben az Infotv. 6. § (5) bekezdése az irányadó, azzal, hogy a Felhasználó Profiljának törlését követően a Szolgáltató nem kezeli tovább a Felhasználó személyes adatait.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) a Szolgáltatónál a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken terjeszthetőek elő.

5. A személyes adatok kezelésének alapelvei és biztonsága

5.1          Alapelvek

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”),

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, ezekkel a célokkal össze egyeztethető módon („célhoz kötöttség”) történhet,

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”),

d) pontosnak és ahol szükséges, naprakésznek kell lenniük, illetve minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”),

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljából szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”),

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elveszésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”).

5.2          Az Adatkezelő felelőssége

Az Adatkezelő felel azért, hogy a fenti alapelveknek való megfelelés igazolható legyen („felelősség“). A Személyes adatok kezelése kizárólag abban az esetben és adott mértékben jogszerű, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

a) az Érintett Hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésének megfelelő lépések megtételéhez szükséges,

c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

e) az adatkezelésre közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jog gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása miatt van szükség,

f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

5.3          Az Adatkezelő köteles továbbá:

a) a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt meghatározni a személyes adatok kezelésének célját; az adatkezelés céljának világosnak, konkrétnak és jól körülhatároltnak kell lennie, valamint összhangban kell állnia Magyarország törvényeivel és jogszabályaival, valamint Magyarország számára kötelező érvényű nemzetközi egyezményekkel,

b) meghatározni a személyes adatok gyűjtésének feltételeit úgy, hogy az ne korlátozza az Érintett azon jogát, hogy személyes adatait kizárólag a rögzített, ill. meghatározott célra gyűjtsék be; elfogadhatatlan a személyes adatoknak a deklarálttól eltérő adatkezelési céllal vagy más tevékenységhez történő megszerezése,

c) biztosítani, hogy csak olyan személyes adatok kerüljenek kezelésre, melyek terjedelmük és tartalmuk tekintetében összhangban állnak az adatkezelés céljával és elengedhetetlenül fontosak adatkezelés céljának eléréséhez,

d) biztosítani, hogy a személyes adatok kezelésének és felhasználásának módja mindenkor összhangban álljon az adatkezelés adatgyűjtéskor rögzített céljával; a különböző célokra, külön gyűjtött személyes adatok összevonása elfogadhatatlan,

e) biztosítani, hogy az összegyűjtött személyes adatok kezelése olyan formában történjen, hogy az Érintettek azonosíthatóságának időtartama ne legyen hosszabb, mint ahogy az az adatkezelés céljának elérése szempontjából szükséges,

f) megsemmisíteni, ill. névteleníteni azokat a személyes adatokat, melyek adatkezelési célja teljesült; az adatkezelés céljának teljesülés után az adott személyes adatok a továbbiakban csak a feltétlenül szükséges mértékben, történettudományi, tudományos, fejlesztési vagy statisztikai célokból kezelhetőek. A személyes adatok előző mondat szerinti feldolgozása során az Adatkezelő köteles az adatokat megjelölni és névteleníteni.

6. Adattovábbítás

A Szolgáltató személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé. A Szolgáltató az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

7. Adattovábbítás harmadik országba

Az Ügyfelek Személyes adatai kizárólag az Európai Gazdasági Térségen belül található országokban lévő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak továbbíthatók, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba (harmadik országba) nem kerül sor adattovábbításra, ideértve a Személyes adatok hozzáférhetővé tételét is.

8. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akikkel a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban működik együtt:

a WEBMARK EUROPE KFT. (8913 Egervár, Széchenyi u. 50.) mint a Honlap üzemeltetője;

az Üzleti Partnerek számlázási adatait illetően az 1A Konto Kft. (Szombathely, Géfin Gy. utca 24.) könyvelő cég.

9. Az adatkezelés célja

A jelentkezés, vagy regisztráció által az Ügyfelek azonosítása, a többi Ügyféltől való megkülönböztetése; az eseményekre jelentkezések létszámának rögzítése; az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetőségének megalapozása; találkozási időpont foglalása; rendezvényről való tájékoztatás lehetővé tétele; a Szolgáltatás egyes funkcióinak elérhetővé tétele, a kényelmi funkciók igénybevételének biztosítása; a Szolgáltatás Ügyfelek általi eredményes és biztonságos használatának biztosítása; az Ügyfelek regisztrációjának aktiválása, a Felhasználók nyilvántartása.

Az adatkezelés szolgál továbbá statisztikai –a Honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése – valamint információbiztonsági – az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele – célokat is.

A Honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági célra két évig, statisztikai célra egy évig kezeli a Szolgáltató.

10. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag az Ügyfél által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

10.1   Magánszemélyekre vonatkozó kezelt személyes adatok köre:

A Magánszemélyeknek lehetősége van a Szolgáltató által szervezett szolgáltatásokra, programokra, rendezvényekre egyszerű jelentkezést küldeni a honlapon keresztül, ehhez az alábbi adatai megadása szükséges:

 • e-mail cím;
 • név;

opcionálisan:

 • telefonszám;
 • lakcím;

Az Magánszemélyeknek lehetősége van továbbá regisztrálnia magát a honlapon, ehhez az alábbi adatainak megadása szükséges:

 • e-mail cím: A Magánszemély által megadott valós e-mail címre a Szolgáltató egy kódot küld. Az Álláskereső által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. Az Álláskereső az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez.
 • név;

opcionálisan:

 • telefonszám;
 • lakóhely ország;
 • lakcím.

Az Álláskereső a „Profil” menüpontban tudja szerkeszteni azokat a személyes adatait, amelyek szükségesek a szolgáltatásra való jelentkezéshez, továbbá azokat a személyes adatait, amelyek számára előnyösek lehetnek.

A fentiek alapján az Álláskereső az alábbi adatokat gyűjtjük:

10.2. A Céges Felhasználókra vonatkozó kezelt személyes adatok köre

A Céges Felhasználó a honlapon való regisztráció érdekében az alábbi adatokat köteles szolgáltatni:

 • e-mail cím);
 • cégnév;
 • az adott cég honlapon történő képviseletét ellátó személy(ek) neve;

opcionálisan:

 • ország;
 • székhely, vagy telephely cím;
 • adószám;
 • telefonszám;
 • webcím.

A Céges Felhasználó profiljának adatait bármikor törölheti és módosíthatja a „Profilom” menüpontba történő belépést követően.

11. Az Érintettek jogai

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Rendelet 13. és 14. cikkében feltüntetett információt, valamint a Rendelet 15-22. és 34. cikkeinek megfelelő tájékoztatást megtegye az Érintetteknek tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és egyszerűen megfogalmazva, különösen abban az esetben, ha az információt kifejezetten kiskorúaknak szánták. Az információ és a tájékoztatás rendelkezésre bocsátása írásban, vagy más arra alkalmas eszköz útján történik, beleértve – szükség esetén – az elektronikus eszközöket is. Az Érintett ilyen irányú kérése esetén az információ és a tájékoztatás szóban is átadható, amennyiben az Érintett személyazonosságát megfelelő módon igazolta.

Az Érintettnek jogában áll bármikor tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozólag, hogy az Adatkezelő kezeli-e Személyes adatait és amennyiben igen, az Érintettnek jogában áll hozzáférni ezekhez a Személyes adatokhoz, kikérni az alábbi információkat, illetve gyakorolni az alábbi jogait:

a) az adatkezelés célja;

b) az adott Személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) ha lehetséges, a Személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az ilyen személyes adatok kezelése elleni tiltakozásának joga;

f) a felügyelő hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha a Személyes adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet alkalmaznak).

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A Hozzájárulás alapján kezelt Személyes adatokat illetően az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes adatok törlését. Az Adatkezelőnek adott, a Személyes adatok kezelésére vonatkozó minden Hozzájárulás visszavonható. Az Érintett az erre vonatkozó kérését a következő e-mail-címre küldheti: valtozovilagert@gmail.com.

Ha az Érintett úgy véli, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogait megsértették, az Adatkezelő javasolja, hogy az Érintett kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel az alábbi kapcsolattartó személy útján: Németh Zsolt, e-mail cím: valtozovilagert@gmail.com.

Ha ez az egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az Érintett a javasolt módon nem kíván egyeztetni, a bírósághoz vagy a Felügyeleti hatósághoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az Érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A Felügyeleti hatóság elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

12. Az adatkezelési tájékoztató hatályba lépése és módosítása

A jelen adatkezelési tájékoztató 2019. 06. 15. napján lép hatályba. Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy a jelen tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, illetve kiegészítse azzal, hogy a változásokról haladéktalanul köteles az Ügyfeleket értesíteni a változások és azok hatályba lépése időpontjának a Honlapon való közzétételével. A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételei, valamint az Európai Unió és Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

lapozás a további cikkekhez

Nők a központban
SOS Gyermekfalu Kőszeg
Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Pannon Novum Nonprofit Kft.
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Limex Kft.
Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Oladi Általános Iskola
Régiofókusz Kft.
Ugrás a lap tetejére